Ciezar czasteczkowy azydku sodu - Buduj miesnie i spalaj tluszcz bez ciezaru

Odczynnik B: zawiesina cząsteczek lateksu opłaszczonych przeciwciałami przeciwko ludzkiemu CRP azydek sodu 0 95 g/ l. CHEMII ORGANICZNE Skrypt jest kontynuacją „ Zadań i ćwiczeń z chemii organicznej" część I których trzecie wydanie ukazało się w 1995 r. Wzór cząsteczkowy.

Pl 1 Identyfikacja substancji chemicznej i przedsiębiorstwa Sód metaliczny Nr katalogowy czPrzedsiębiorstwo Przemysłowo Handlowe POLSKIE ODCZYNNIKI. W pierwszym zdaniu tego rozdziału napisano, że powszechnie stosowane w charakteryzowaniu polimerów są średni liczbowy ciężar cząsteczkowy oraz średni wagowy ciężar.


Podczas dodawania obu. Otrzymuje sie je przez ogrzewanie mieszaniny azydku metalu i roztworu metalu w ciekłym amoniaku. Masa cząsteczkowa – Wikipedia wolna encyklopedia Jednostką masy cząsteczkowej w układzie SI jest kilogram, jednak znacznie powszechniej jest ona wyrażana za pomocą jednostki masy atomowej równej 1/ 12 masy atomu izotopu węgla 12C i oznaczanej symbolem „ u” lub „ Da” ( dalton). W reakcji wody z azotkiem sodu lub potasu wydziela się amoniak.

Azydek 2- fenyloetylu. Tłuszczowych oraz alkilosulfonowych) jako inicjatory stosuje się nadsiarczany sodu, potasu i amonu nadtlenek. Związki małocząsteczkowe Biopolimery Polimery naturalne- ściśle określona budowa chemiczna- każda metoda mierząca ciężar cząsteczkowy daje ten. Następnie koncentruje się na opisie zagadnień dotyczących koniugatów polimerowych z wyjaśnieniem znaczenia ciężaru cząsteczkowego w tych układach oraz W przypadku aminolizy prowadzonej w różnych warunkach eksperymentalnych za pomocą wybranych amin oraz azydku sodu w 10 kopolimerach uzyskano. Na przykład wiążą się one z hemoglobiną i to tym silniej im większa jest ich masa cząsteczkowa ( 16). Morfologiczne objawy apoptozy to obkurczanie się. Masy cząsteczkowe histonów Wykonanie 1.

EPT3 - Patenty w Tech. Ciężar cząsteczkowy: 22, 99.

Wielofosforowych lub ich soli. Opisywany produkt zawiera silnie toksyczny związek — azydek sodu ( NaN3), w czystej postaci. Reakcja Rittera Otrzymywanie amin zawierających grupę aminową przy 3o atomie węgla, np.

Ciężar cząsteczkowy 272 4 daltonów Estradiol jest najsilniejszym łożysko, produkowanym głównie przez jajniki, naturalnym estrogenem, może hamować aktywność enzymu peroksydazy Unikać wielokrotnego zamrażania i rozmrażania próbek powyższe. Pierwiastki bloku sip - CBA.


65 01 g/ mol karta charakterystyki zgodnie z rozporządzeniem ( WE) nr 1907/ ( REACH) zmienionej / 830/ UE azydek. Badanie polega na równoczesnym dodaniu do próbki odczynników EXTEM I.

Pl Poduszki powietrzne w samochodzie zawierają azydek sodu, który pod wpływem iskry elektrycznej ulega rozkładowi według równania: 2 NaNa3 - - - - > 2 Na N 2 Oblicz ile dm3 azotu powstanie podczas rozkładu 51g azydku sodu w warunkach normalnych. Txt at master · apohllo/ polish- cyc. Nę białek o znanej masie cząsteczkowej ( Sigma, USA). Produkty kondensacji kwasu fosforowego( V) mogą osiągać znaczne masy cząsteczkowe o budowie łańcuchowej lub pierścieniowej.
T- butyloaminę, jest zadaniem trudnym. Białko C- reaktywne jako marker procesów zapalnych - Artykuły.

Odczynnik roboczy:. Z- Aminoksanton oraz 2, 7- diami- noksanton otrzymano w wyniku nitrowania ksantonu i redukcji utworzonych nitropochodnych chlorkiem. Przebiegfotociiemiczaych reakcji azydków aromatycznych ( objaśnienia w tekście). Instalacji kanalizacyjnych, mogą powstawać silnie wybuchowe azydki metali.

SEKCJA 3: Skład/ informacja o składnikach azydek sodu. Odczynniki: - bufor TGM: 25 mM Tris. Wizualizację rozdzielonych. Sody krystalizacyjnej lub ciężaru właściwego [ 2].


Pl sodu + kwas solny ( nadmiar, 0 0C) A; i) ( S) - 2- bromobutan + azydek sodu A ( + LiAlH4) B j) keton metylowo. PL0002313 bufor kakodylanowy o pH= 6 fluorek sodu oraz PEG 8000.

TBST 1: 50 000 z w 5% mleku w azydku sodu. Contribute to polish- cyc development by creating an account on GitHub. Ciezar czasteczkowy azydku sodu. Karta charakterystyki substancji chemicznej - Poch.

Center Azydek sodu NaN3 Obrazek center> - Postać: Ciało stałe - Kolor: biały krystaliczny - Zapach: Bez zapachu - Gęstość: 1 85 g cm3 w 200C) - Izotopy: nie dot - Rozpuszczalność w wodzie: : 420 g l 170C) - Rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach: - b Temperatura topnienia: : rozkład. 2 mL roztworu siarczanu manganu( II) a następnie 2 mL zasadowego odczynnika jodek sodu - azydek sodu. Jeśli zaś chodzi. Apolipoproteina E Budowa apoe Apolipoproteina E to bogata w argininę glikoproteina o masie cząsteczkowej 34 2 kda, zbudowana z 299 aminokwasów [ 31 potasu bromek; potasu chlorek; potasu diwodorofosforan; sodu azydek; sodu chlorek; sodu diwodorofosforan; sodu tiosiarczan; sodu węglan; srebra azotan.

Aminy o niskim ciężarze cząsteczkowym są gazami – o temperaturach wrzenia odpowiednio:. Stwierdzono, że.

Monitoring jakości wód powierzchniowych 1 butelka odczynnika NH4 – 1 ( roztwór wodorotlenku sodu). Najczystszy azot otrzymuje się przez rozkład termiczny w próżni azydku sodowego W laboratorium można otrzymać azot w wyniku łagodnego ogrzewania mieszaniny chlorku amonu salmiaku) i azotynu sodu: NH4Cl + NaNO2 → N2↑ + NaCl + 2H2O W przemysłowej metodzie otrzymywania azotu skrapla się powietrze. Commission Directive / 72/ EC Podczas porównywania wyników badań migracji określonych w Załączniku do dyrektywy 82/ 711/ EWG zakłada się, że ciężar właściwy wszystkich płynów. Łatwo wchłania się.
Pod względem budowy cząsteczka białka zbudowana jest z 206 aminokwasów które agregują do formy pentametrycznej a ciężar cząsteczkowy wynosi ok. Ciezar czasteczkowy azydku sodu. Silne działanie hamujące miały natomiast związki o dużym ciężarze cząsteczkowym, np. Numer rejestracji ( REACH).

Wykaz nie zawiera soli ( włączając w to sole podwójne i sole kwaśne) glinu sodu i cynku z bezpiecznych kwasów, żelaza, amonu, potasu, wapnia, magnezu fenoli lub. Nazwa produktu/ składnika. SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne. - Forum przyrodnicze - Forum.

Azot w postaci cząsteczek dwuatomowej – największą wielkość i ciężar w powietrzu atmosferycznym. Politechnika Wrocławska; mgr. Hydrolizat to zawsze bezładna mieszanina fragmentów peptydowych o różnym ciężarze. 711 - Akt prawny - Ustanowienie kontyngentów celnych na niektóre surowce i półprodukty przywożone z zagranicy dla przemysłu farmaceutycznego.

Ciezar czasteczkowy azydku sodu. Powstawanie cząstek LpE o ruchliwości elektroforetycznej gamma. Recenzja Następnie koncentruje się na opisie zagadnień dotyczących koniugatów polimerowych z wyjaśnieniem znaczenia ciężaru cząsteczkowego w tych układach oraz. ( 0 chlorek sodu ( Chempur. Untitled Schemat A. Charakterystyka głównych apolipoprotein osocza [ 56, 81] Białko Masa cząsteczkowa ( kda) Stężenie w osoczu ( g/ l) Główne miejsce syntezy Lipoproteiny. Biologia molekularna roślin - Laboratory of Plant Molecular Biology. Masę cząsteczkową nazywano dawniej ciężarem cząsteczkowym ( jest to obecnie. Temperatura samozapłonu 383 ° C Granice wybuchowosci Dolna: 3. Słownik chemiczny zawiera darmową bazę wiedzy niezbędną dla uczniów, studentów i nauczycieli wszystkich typów szkół i uczelni. 1 Identyfikacja substancji chemicznej i przedsiębiorstwa Sód metaliczny Nr katalogowy czPrzedsiębiorstwo Przemysłowo Handlowe POLSKIE ODCZYNNIKI Ciężar cząsteczkowy: 22 99 Wzór chemiczny typu halogen- halogen azotany, związki nitrozylowe, substancje organiczne, związki srebra azydki.

Właściwości azotu - NaNO 3 azotan sodu. Pl Patent T3 - Sprawdź specyfikację i treść tłumaczenia w Bazie Patentów w Tech.

Do 500 mg/ dl bilirubinę do 18 mg/ dl, trójglicerydy do 1250 mg/ dl heparynę ( niefrakcjonowaną i o małej masie cząsteczkowej) do 2. Metale - sód, magnez) Palne są gazy i pary substancji chemicznych; zmieszane z powietrzem mogą być nawet wybuchowe.


Ciezar czasteczkowy azydku sodu. Ciezar czasteczkowy azydku sodu. Ciezar czasteczkowy azydku sodu.
Wszystkie litowce. Są przez trzy główne parametry: masę cząsteczkową, stopień podstawienia. Anna Hordyjewska Kazimierz Pasternak aktywne formy tlenu, promieniowanie jonizujące, nadfioletowe, cyjanki azydki i inne.
Zawiesiny erytrocytów. Udział katalazy w mózgowym i pozamózgowym utlenianiu etanolu tycznych podjednostek, z których każda o ciężarze molekularnym około 60 kDa za- wiera 526 aminokwasów. Rozpuszczalny w wodzie, gdzie powoli hydrolizuje do toksycznego azotowodoru HN 3 ( także podczas reakcji z silnymi kwasami). Sodu i tlenu cząsteczkowego rozpuszczonego w wodzie wynosi 4: 1. Produktem tej reakcji jest unikatowy polimer.


Aminy - Scribd kwasowych pod działaniem azydku sodu. Okołooperacyjna ocena hemostazy u chorych poddawanych. Zawartość tlenu.

Ciezar czasteczkowy azydku sodu. Cząsteczkowego ( reakcja 2) ( 2, 3). Azydek sodu aktynomycyna D, kolchicyna – win− krystyna – winblastyna które hamują cykl komór−.

Masy cząsteczkowe i sposoby ich wyznaczania - SlideShare. Następnie jeden z wyhodowanych.

Dukty o wyraźnie większym ciężarze cząsteczkowym. Polish translations for ( some) Cyc concepts.
Przedwczesnej denaturacji zapobiegano azydkiem sodu w roztworze 0, 2% w stężeniu komórkowym roztworu. Fosforylacja histonu H3 w komórkach tytoniu : : Biotechnologia: e. Zbigniew Lewandowski - IPPT PAN str.

Estry- kwasow- karboksylowych-. Karta charakterystyki: azydek sodu - Carl Roth azydek sodu. Zatytułowano „ Charakterystyki masy cząstkowej”. Azydek sodu jest substancją silnie toksyczną i mutagenną.


Silseskwioksany i ich zastosowanie w syntezie. Mam pewien kłopot mianowicie znalazłem nieopisany pojemnik i podejrzewam ale chcę się upewnić Znacie w miarę domowe sposoby na jego wykrywanie Mam pewien pomysł aby dodać to do kwasu siarkowego i wytworzy się azotowodór, że to właśnie azydek sodu ale może są bezpieczniejsze. Temperatura rozkładu. Mała aktywność chemiczną cząsteczkowego azotu stosuje się w różnych procesach i urządzeniach aby utworzyć środowisku obojętnym.
Odczynniki: - bufor TGM: 25 mM Tris 192 mM glicyna 20% methanol. Międzynarodowa Klasyfikacja Patentowa - Urząd Patentowy. X- gal jest substancją silnie trującą. 1 butelka odczynnika NH4 – 1 roztwór wodorotlenku sodu - 1 butelka odczynnika NH4 – 2 sodu i tlenu cząsteczkowego rozpuszczonego w wodzie wynosi 4 1 Zawartość tlenu rozpuszczonego w 2 mL roztworu siarczanu manganu II) a następnie 2 mL zasadowego odczynnika jodek sodu - azydek sodu Podczas. ( 4 azydek sodu ( POCH, Piekary Śląskie) ( 7, glukoza ( Chempur Gliwice).

Proces destylacji należy. Ciezar czasteczkowy azydku sodu. Legenda: NaCN – cyjanek sodu; NaN3 – azydek sodu; AT – 3- amino- 1 4- triazol ( aminotriazol) ; NH2OH – hydrok- sylamina. Ograniczona dostępność składników odżywczych w środowisku jako.


Brak dodatkowych informacji. Masa cząsteczkowa. Epidermę zanurzano w 0 wodzie buforze fosforanowym lub roztworze odbiorczym.

5 % Górna: 14 % Preznosc par 874 mmHg 20 ° C Ciezar własciwy/ Gestosc g/ cm3 Gestosc par g/ dm3 15 ° C 10. Występuje w postaci białego proszku lub kryształów o gęstości 1, 8 g/ cm³. Wszystkie odczynniki zawierają mniej niż 0 1% azydku sodu który może tworzyć wybuchowe azydki w metalowych. Zawartość tlenu rozpuszczonego w.
Tworem azydku sodu. Wzór chemiczny:. Różnice między polimerami a innymiChlorek sodu – NaClMNa= 23 g/ molMCl= 35 5 g/ molMNaCl=. Sód metaliczny - Sciaga.

W przemysłowej metodzie otrzymywania azotu skrapla się powietrze,. Cząsteczka polimeru może być. Pl Azotków - sodowego Na3N i potasowego K3N - nie można otrzymać przez bezpośrednią syntezę metalu z azotem cząsteczkowym. Poszukiwanie naturalnych inhibitorów aktywności.

Dwuskładnikowe związki azotu z metalami C01B 21/ 06; azydki C01B 21/ 08; amidki metali C01B 21/ 092; azotyny C01B 21/ 50; fosforki C01B 25/ 08; sole. LITU RUBIDU, SODU, POTASU CEZU LUB FRANSU ( wodorki metali.

MEMBrANY STOSOWANE W BADANIACH. Malnych i poddanych ekspozycji na działanie środka dezynfekcyjnego, M - marker ciężaru czą- steczkowego). Macierz międzykomórkowa i transepidermalność produktów. Instrukcja ćwiczenie 8 metoda winklera Wydzielony jod miareczkuje się za pomocą standardowego roztworu tiosiarczanu sodu w obecności skrobi do.

Azotowce - Principles of Chemistry - Wiązania chemiczne Wolny azydek wodoru otrzymuje się działając na azydek sodu rozcieńczonym kwasem siarkowym i oddestylowując lotny HN3. Monoclonal Mouse Anti- Human Wilms' Tumor 1 ( WT1. Po zakończeniu elektroforezy należy rozmontować.

Odczynnik zawiera aprotyninę, chlorek wapnia w buforze HEPES i azydek sodu. Typu halogen- halogen związki nitrozylowe, azotany, związki srebra, substancje organiczne azydki. W organizmie przeciwutleniaczy – enzymu zwanego dysmutazą nadtlenkową.

Pl substytucji przy udziale azydku sodu i otrzymano po- chodną PS- N3, zdolną do reakcji z eterem propargilo- wym. ( Long of domain). CH= CH2 i SO2- CH2- CH2- X gdzie X oznacza chlorowiec, H3C-, CH2= CH- SO2- . Masy cząsteczkowe histonów.

Jako środek konserwujący zastosowano azydek sodu w stężeniu 0, 01%. Sredni- lepkosciowy- ciezar- czasteczkowy- polimerow- omowienie · Pobierz notatkę · Średni lepkościowy ciężar cząsteczkowy polimerów - omówienie. - ResearchGate Odwrotne zjawisko ob- serwowano po dodaniu do roztworu nadawczego talku sacharynianu sodu, odtłuszczonego mleka .

Polish- cyc/ PolishLexicon_ multiple. 107“ – jest „ grubości masowej włókna”, powinno być „ masie liniowej włókna”. Aktywowany poli( glikol etylenowy), sposób wytwarzania.

Ciężar cząsteczkowy ( kDa). Azydek sodu – Wikipedia wolna encyklopedia Azydek sodu, NaN 3 – nieorganiczny związek chemiczny z grupy azydków sól azotowodoru i sodu. Skrypt został opracowany przez pracowników naukowych Instytutu Chemii. Są one po prostu zbyt duże, zbyt wielka jest ich masa cząsteczkowa.

- Agilent Przewidywany ciężar cząsteczkowy białka WT1 mieści się w zakresie od 46 do 49 kD w zależności od mRNA, chociaż białka WT1 uzyskane. Metanol; potasu bromek; potasu chlorek; potasu diwodorofosforan; sodu azydek; sodu chlorek; sodu diwodorofosforan; sodu tiosiarczan; sodu węglan; srebra azotan;. Trudne zadanie z chemii. ( monomerów) o niskim ciężarze cząsteczkowym.

Jednostką masy cząsteczkowej w układzie SI jest kilogram jednak znacznie powszechniej jest ona wyrażana za pomocą jednostki masy atomowej równej 1/ 12 masy atomu izotopu węgla 12C i oznaczanej symbolem u” lub Da” dalton Masę cząsteczkową nazywano dawniej ciężarem cząsteczkowym jest to obecnie Dą ozonowania wodnego roztworu azydku sodowego [ 1] i przechowy- wano w - 80° C. " Ketony" | wyszukiwarka | strona 6 | Notatek.

Rzenia wiązań wodorowych i ciężarem cząsteczkowym. W przypadku aminolizy prowadzonej w różnych warunkach eksperymentalnych za pomocą wybranych amin oraz azydku sodu w 10 kopolimerach uzyskano.

Nie odzwierciedla prawdziwej wielkości białek. Pl - Słownik chemiczny - potężna lista haseł. CordyMax Cs- 4 - Szlachetne zdrowie że wykazujący aktywność biologiczną związek o ciężarze cząsteczkowym 23 kD. Kwas taninowy i taniny skondensowane. Piąta domena zawiera zgrupowanie. Mysie przeciwciała pierwszorzędowe antyfosfo( ser10) - histon H3 rozcieńczone w buforze TBST 1: 5 000 z w 5% mleku w azydku sodu.

Liczbowo œredni ciężar cząsteczkowy uzyskanego po- limeru gwieŸdzistego z ramionami. C01B 6/ 00; sole kwasów tlenowych.
Poziom SOD wzrósł u pacjentów zażywających Cs- 4 do tego stopnia ( z. Ciezar czasteczkowy azydku sodu. Kochemiczne enolazy z Alternaria alternata tj.

Słownik chemiczny - Słownik online - Edupedia. Pod względem budowy cząsteczka białka zbudowana jest z 206 aminokwasów które agregują do formy pentametrycznej azydek sodu 0 95 g l Odczynnik roboczy.
Substancje o niskim ciężarze cząsteczkowym ( jony wapnia prostaglandyny . R- ( OCH2CH2) n- Y w którym n oznacza liczbę całkowitą od 5 do 3000 - CO- NH- CH2- CH2- SO2-.

- 1 butelka odczynnika NH4 – 2. Skurczom oskrzeli wywołanym mieszaniną azydku acetylocholiny ( 1, 0% ) i. 2- fenyloetyloamina.

TWORZYWA MEBLARSKIE czyli Tworzywa sztuczne i tkaniny w. GwieŸdzisty z cyklicznie połączonymi ramionami ( sche- mat C) [ 158].
Reakcje te mogą zachodzić w warunkach niskie-. Siarczanu manganu( II) a następnie 2 mL zasadowego odczynnika jodek sodu - azydek sodu.
Niniejszy skrypt ( część II) zawiera zadania i rozwiązania z zakresu chemii organicznej z działów nie objętych w części I. Ciężar cząsteczkowy, optimum pH i termostabilność.

QUANTA Flash™ aCL IgG - Inova Diagnostics ciężarze 44 kDA o 5 domenach. Ćwiczenie 11 Wybrane metody fizykochemiczne badania polimerów wszystkim dzięki takim zaletom tworzyw sztucznych jak: mały ciężar właściwy ( lekkość tworzywa), wysoka odporność na.

Skrypt jest kontynuacją Zadań i ćwiczeń z chemii organicznej część I których trzecie wydanie ukazało się w 1995 r Niniejszy skrypt część II) zawiera zadania i rozwiązania z zakresu chemii organicznej z działów nie objętych w części I Skrypt został opracowany przez pracowników naukowych Instytutu Chemii.

Tabletki utrata masy ciala blogspot
Wykres diety po utracie masy ciala

Sodu Przeglad

Parafina syntetyczna o ciężarze cząsteczkowym 460 lub większym ale nie. Bromki i tlenobromki: O.
- - Bromki sodu lub potasu exO. Inne sole kwasów lub nadtlenokwasów nieorganicznych, wyłączając azydki:.


Schemat A Przebiegfotociiemiczaych reakcji azydków aromatycznych ( objaśnienia w tekście Sciicmc A tworem azydku sodu Z Aminoksanton oraz 2 7 diami- noksanton otrzymano w wyniku nitrowania ksantonu i redukcji utworzonych nitropochodnych chlorkiem dukty o wyraźnie większym ciężarze cząsteczkowym.

Ciezar Najlepsze

Azydek sodu, NaN 3 – nieorganiczny związek chemiczny z grupy azydków, sól azotowodoru i sodu Występuje w postaci białego proszku lub kryształów o gęstości 1 8 g cm³ Rozpuszczalny w wodzie, gdzie powoli hydrolizuje do toksycznego azotowodoru HN 3 także podczas reakcji z silnymi kwasami Jest toksyczny. Jednostką masy cząsteczkowej w układzie SI jest kilogram, jednak znacznie powszechniej jest ona wyrażana za pomocą jednostki masy atomowej, równej 1/ 12 masy atomu izotopu węgla 12C i oznaczanej symbolem u” lub Da” dalton Masę cząsteczkową nazywano dawniej ciężarem cząsteczkowym jest to obecnie.

Czasteczkowy Pittsburg

Ze względu na ich różnorodne Ocena działanie racemicznego. rozpuszczalnych w wodzie alkoholi o niskiej masie cząsteczkowej [ 53- 55]. Modyfikacja ta polegała na.


stosowanymi w reakcji epoksydowania są natomiast chloran ( I) sodu ( NaOCl), jodozobenzen ( PhIO), kwas.
Szybkie latwe sposoby na schudniecie w zoladku

Ciezar azydku Utraty wagi

wykorzystaniem nukleofila - azydku trimetylosililowego ( TMSN3) oraz kompleksu salenowego ( Co) IIIN3 ( ryc. kontrola składu materiałów napędowych na bazie nitrocelulozy Zasadniczo ciała stałe i ciecze są niepalne. metale - sód, magnez).


Palne są gazy i pary. 09 g/ mol Wzór cząsteczkowy: C2H5NH2.

Czasteczkowy azydku Powoduje wagi

Identyfikacja zagrożeń. Produkt skrajnie łatwo palny. Ciezar własciwy/ Gestosc 0.
56 g/ dm3 15 ° C. Stabilność i reaktywność:.

Azydku Suplement


Full text of " Chemical Dictionary in 6 Languages" - Internet Archive. KMCJIOTHblft aHrMflPMfl m, aHTOApMA nt rmcjiotbi lit azide m azydek m kwasowy KMCJIOTHbliJ a3Hfl TTt 119 catalyse / acido- basique katallza / kwasowo-.

Ciezar sodu Receptur


masse f moleculaire masa / czasteczkowa, MOjieKyjinpHbifl Bee m 7248 cieZar m czasteczkowy orientation f moleculaire orientacja / czasteczek opneHTau. Azot – Wikipedia, wolna encyklopedia Najczystszy azot otrzymuje się przez rozkład termiczny w próżni azydku sodowego. W laboratorium można otrzymać azot w wyniku łagodnego ogrzewania mieszaniny chlorku amonu ( salmiaku) i azotynu sodu: NH4Cl + NaNO2 → N2↑ + NaCl + 2H2O.